Ustanovení – ukončení odpovědného zástupce

Co k tomu potřebujete: 

Platný doklad totožnosti. V případě ustanovení nového odpovědného zástupce: - oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce vyplní pracovnice registrace na místě elektronicky (podnikatel zkontroluje a podepíše), - prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem, - doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce. Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem jiného členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu; je-li členským státem posledního pobytu ČR, vyžádá si pracovnice registrace výpis v elektronické podobě. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti. Doklad o zaplacení správního poplatku, jedná-li se o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost (v případě, že podání učiníte u živnostenského odboru Magistrátu města Zlína, lze správní poplatek uhradit současně s podáním žádosti na oddělení registrace živností).

Kde to vyřídíte: 

Oznámení lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM).