Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Co k tomu potřebujete: 

"Dotazník k uzavření manželství", který obdržíte u matričního úřadu; tento tiskopis vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.

 

Podle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky (dále též "občan") a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 

• doklad totožnosti
• rodný list
• doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD)
• výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP)
• výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
• pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího  manželství ( pokud je snoubenec rozvedený)
• úmrtní list zemřelého manžela (pokud  je snoubenec ovdovělý)
• pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera ( jde-li o  snoubence, který žil v partnerství)
• rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dění není znám)

 

Snoubenci nejsou povinni předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.

 

Podle § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.

 

Doklady výše uvedené pod třetí a čtvrtou odrážkou nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

 

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno; osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství (od vydání osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců). S písemnou žádostí o vydání osvědčení je třeba se obrátit osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno; k vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Požádají-li snoubenci o vydání osvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jejich podpisy na plné moci úředně ověřeny. Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace vám sdělí kterýkoli matriční úřad).

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov
 Odbor správních a vnitřních věcí - matrika
 nám. Míru 346, Tišnov
 přízemí budovy

 

úřední hodiny
 pondělí a středa: 7,00 – 17,00 hod
 pátek:7,00-12,00hod

 

Matrikářky:
 Ing. Dagmar Dvořáková– tel.:549 439 774
dagmar.dvorakova@tisnov.cz, kancelář č. 115
 Bc. Jitka Hamerníková – tel.:549 439 775
jitka.hamernikova@tisnov.cz, kancelář č. 117