Vdovecký důchod

Co k tomu potřebujete: 

Předložte vlastní doklady, doklady manželky, prokazující dobu jejího pojištění a doklady týkající se dětí:

  • občanský průkaz váš i zemřelé manželky (pokud jste jej dosud neodevzdal),
  • oddací list,
  • úmrtní list,
  • rozhodnutí o přiznání důchodu manželky (je-li k dispozici); pokud však ke dni smrti nebyl důchod přiznán, pak je žádoucí, abyste předložil doklady prokazující dobu pojištění manželky včetně náhradních dob pojištění, tzn. dobu studia, péče o děti, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.,
  • rozhodnutí o přiznání důchodu, pokud jej pobíráte (je-li k dispozici).
Kde to vyřídíte: 

K poskytnutí odborné pomoci je příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. Vlastní rozhodování o vdoveckém důchodu potom přísluší České správě sociálního zabezpečení (dále též "ČSSZ").

(Pokud jde o příslušníky ozbrojených sborů, jsou k rozhodování o důchodu příslušné orgány Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, příp. Ministerstva spravedlnosti.)

V konkrétním případě na OSSZ Brno - venkov, Kounicova 14, 602 00 Brno.

Ing. Marcela Novotná  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění ,

tel.: 420 541 584 218 

Celý postup: