Vdovský důchod

Co k tomu potřebujete: 

Předkládáte doklady vlastní, manželovy, prokazující dobu jeho pojištění a doklady týkající se dětí:

  • občanský průkaz váš i zemřelého manžela (pokud jste jej dosud neodevzdala),
  • oddací list,
  • úmrtní list,
  • rozhodnutí o přiznání důchodu manžela (je-li k dispozici); pokud však ke dni smrti nebyl přiznán, pak je žádoucí, abyste předložila doklady prokazující dobu pojištění manžela včetně náhradních dob pojištění, tzn. základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.,
  • rozhodnutí o přiznání důchodu, pokud jej pobíráte (je-li k dispozici),
  • rodné listy dětí, popř. výpis z matriky narození (i osvojených dětí nebo dětí, které jste převzala do péče nahrazující péči rodičů),
  • příslušný doklad o datu osvojení, jde-li o osvojené dítě,
  • jde-li o dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů, předkládá se rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo dítě svěřeno do péče žadatelky.
Kde to vyřídíte: 

K poskytnutí odborné pomoci je příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. Vlastní rozhodování o vdovském důchodu potom přísluší České správě sociálního zabezpečení (dále též "ČSSZ").

(Pokud jde o příslušníky ozbrojených sborů, jsou k rozhodování o důchodu příslušné orgány Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, příp. Ministerstva spravedlnosti.)

V konkrétním případě na OSSZ Brno - venkov, Kounicova 14, 602 00 Brno.

Ing. Marcela Novotná  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění ,

tel.: 420 541 584 218 

Celý postup: