Veřejná zeleň

Veřejná zeleň

Do veřejné zeleně zahrnujeme veřejně přístupné travnaté plochy města, stromy a keře.

K významným celkům veřejné zeleně patří ve městě především památné lipové stromořadí Na Hrádku a na ulici Brněnské, park Smíškova, stromy na hřbitově Na Hrádku, na náměstí 28. října a v okolí kostela. Neméně významnou funkci plní samozřejmě bohatá sídlištní zeleň a četná uliční stromořadí ve městě.

V intravilánu města nalezneme 2150 stromů, které rostou solitérně či ve skupinách nebo v uličních alejích. Několik tisíc keřů roste především v sídlištích solitérně, ve skupinách či liniově.

Od roku 2011 zajišťuje v Tišnově sečení travnatých ploch a částečně i údržbu keřů a stromů organizační složka města „Údržba a úklid“. Udržuje 23 ha parkové trávy v různých svažitostech v četnosti sečení 7-8× za rok a 8 ha luční trávy v různých svažitostech v četnosti 1-2x za rok. Několikrát ročně zastřihuje 1200 metrů živých plotů. Dále zajišťuje výsev trávníků, výsadby stromů a keřů, ale i kácení stromů a klučení keřů. Odborné výškové řezy stromů či složitá kácení zajišťuje město dodavatelsky u odborných firem používajících stromolezeckou techniku. 

Nově vysazované druhy stromů jsou voleny s ohledem na prostor, který zaberou v budoucnu na stanovišti, půdní podmínky, odolnost jednotlivých druhů vůči zadláždění, zasolení a v neposlední řadě zbarvení listí (především podzimní) či doba kvetení a další.

Zajímavostí je, že jaro vítáme v Tišnově nejenom rozkvetlými stromy a keři, ale i trávníky posetými žlutými a modrými květy krokusů.

 

Jakékoliv poškozování veřejné zeleně je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města Tišnova č. 5/2005 k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území města Tišnova. Jakékoliv úpravy veřejné zeleně či výsadby jsou nepřípustné bez souhlasu majitele pozemku. Své podněty a dotazy zasílejte na  email udrzba@tisnov.cz nebo se přímo můžete obracet na Ing. Václava Drhlíka (tel. 549439830).

Datum vytvoření: 3.2.2014 / Datum změny: 27.8.2015