Vozidlo PRAGA V3S na prodej

Město Tišnov oznamuje záměr prodat movitý majetek - nákladní automobil terénní valníkový – PRAGA V3S

barva zelená, palivo nafta, rok výroby 1956, STK do 7. 9. 2019, registrační značka BO 58-03, stav tachometru 20 930 km. Technický stav je úměrný k stáří vozidla.

minimální prodejní cena:  45 000 Kč (včetně DPH)

Prodej vozidla proběhne obálkovou metodou.

 

Podmínky podání nabídky –  co musí obálka obsahovat:

a)  nabídnutou kupní cenu, která nebude nižší než stanovená minimální prodejní cena,

b)  identifikační údaje zájemce:

fyzická osoba - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu,

právnická osoba -  název, jméno a příjmení osoby zastupující, adresa sídla, IČ, DIČ,

c)  podpis zájemce,

d)  závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s přepisem vozidla.

 

Označení obálky - zalepenou obálku označte:

 „Neotvírat - Prodej vozidla PRAGA V3S“

 

Termín pro doručení obálky s nabídkou kupní ceny je středa 12. června 2019 do 17 hod. na podatelnu Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346.

Při posuzování nabídek bude hodnotícím kritériem nejvyšší nabídnutá kupní cena. Pokud se u více zájemců bude shodovat nabídnutá cena a termín podání nabídky, bude výběr určen losem. V případě, že nabídka nebude doručena v zalepené obálce a obálka nebude označena, jak je uvedeno výše, nebude do nabídkového řízení zařazena. V případě, že nabídka nebude obsahovat výše uvedené podmínky pro podání nabídky, bude z nabídkového řízení po otevření vyřazena. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběru.

Bližší informace ke shora uvedenému záměru, popřípadě sjednání termínu prohlídky vozidla, je možné v úředních hodinách na Městském úřadě Tišnov, Odboru správy majetku a komunálních služeb, u Evy Zavřelové, elektronicky na adrese eva.zavrelova@tisnov.cz, dále na tel. 549 439 851, nebo na www.tisnov.cz.

Město Tišnov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce. Město Tišnov si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit shora uvedený záměr.

Datum vytvoření: 16.5.2019 / Datum změny: 16.5.2019