Žádost o koncesi (fyzická a právnická osoba)

Co k tomu potřebujete: 

Žadatel o koncesi (zástupce) prokazuje při jednání svou totožnost platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas), doklad odborné a jiná způsobilosti, je-li vyžadována

Žadatel - fyzická osoba:
-  průkaz totožnosti podnikatele

-  doklad o bezúhonnosti:
a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů (není zapotřebí, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika).
b) je-li občanem jiného státu než členského státu EU: výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Uvedený doklad nesmí být starší 3 měsíců.
-  doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
-  doklady prokazující existenci podniku mimo ČR (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku);
-  doklady o provozování podniku mimo ČR (zahraniční osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku, není-li občanem EU, EHP nebo Švýcarska);

Ustanovuje-li podnikatel odpovědného zástupce, též navíc následující doklady týkající se jeho osoby:
-  platný doklad totožnosti
-  je-li státním příslušníkem členského státu Evropské unie: výpis z evidence trestů (není zapotřebí, je-li členským státem posledního pobytu Česká republika), ne starší 3 měsíců;
-  doklady prokazující odbornou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
-  prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebyl-li učiněn osobně na živnostenském úřadě.

Žadatel - právnická osoba:
-  průkaz totožnosti oprávněné osoby (jednatele, apod.)

-  doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena (př. notářský zápis s ověřenými podpisy, zakládací listina, apod.)
-  je-li již společnost zapsána v obchodním rejstříku - výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce.
-  právnická osoba k provozování koncesované živností ustanovuje vždy odpovědného zástupce, t.j. fyzickou osobu, která dokládá:
-  prohlášení odpovědného zástupce vyjadřující jeho souhlas s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
-  doklady odborné způsobilosti odpovědného zástupce k provozování zvolené živnosti.

Kde to vyřídíte: 

Oznámení lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM).

Celý postup: