Žádosti o dotace do 31. ledna

Žádosti o dotace z rozpočtu města Tišnova v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy,kultury,volnočasových aktivit mládeže,prorodinných aktivit,ostatní zájmové činnosti a životního prostředí pro rok 2021 lze podávat do 31. 1. 2021.

V souladu s opatřeními vydanými v rámci nouzového stavu a vyhlášeným dotačním programem lze žádosti podávat prostřednictvím:

  • e-mailu epodatelna@tisnov.cz (nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem);
  • prostřednictvím datové schránky města ID qzjbhat (opět nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem) ;
  • podatelny Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346 (přízemí);
  • schránky umístěné na budově Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346;
  • pošty na adrese Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov (ke splnění lhůty pro podání žádosti postačuje předat žádost adresovanou MěÚ k poštovní přepravě v poslední den lhůty).

V případech, kdy bude podpis ověřující autenticitu oprávněné osoby chybět, bude vyžadován před vydáním Rozhodnutí v rámci souhlasu žadatele s podmínkami poskytnutí dotace.

Žádost o dotaci musí obsahovat povinné přílohy uvedené ve Vyhlášeném dotačním programu, zejména konkrétní a podrobný rozpočet projektu, ve kterém budou rozepsány předpokládané příjmy a výdaje projektu a uvedeno, na které výdajové položky bude dotace použita.

Veškeré informace k dotačnímu programu včetně formuláře žádosti naleznete na webových stránkách města Tišnova Dotační program na rok 2021 - Řádné dotace“.

 

Datum vytvoření: 11.1.2021 / Datum změny: 15.1.2021