Zápis do MŠ a ZŠ v Tišnově na školní rok 2020/21

 

 

 


Aktualizace 8.4.2020

Informace ke změnám v organizaci zápisu do MATEŘSKÝCH ŠKOL na školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením dochází ke změnám v organizaci zápisu do mateřských škol na školní rok 2020/2021.

Na základě doporučení MŠMT si situace vyžaduje:

  1. Organizovat zápis bez přítomnosti dětí a osobního předání žádostí do rukou ředitelky školy.
  2. Žádosti budou přijímány 6. 5. 2020 od 8.00 do 16.00vhozením do připravených schránek ve vestibulu (případně před vchodem do budovy školy).
  3. Doporučujeme zákonným zástupcům, aby s ohledem na možnost kontroly a eliminace případných vad podání žádosti o přijetí, přiložili kopii dokladů: kopii rodného listu, kopii očkovacího průkazu, kopii občanského průkazu zákonného zástupce (pro ověření trvalého pobytu), čestné prohlášení o očkování dítěte (na žádosti nemusí být potvrzení o očkování od lékaře, nahrazuje ho čestné prohlášení zákonného zástupce a kopie očkovacího průkazu) >> formulář Čestné prohlášení najdete v příloze dole na stránce

V pondělí 11. 5. 2020 od 8.00 budou rodiče, kteří dali žádost na více mateřských škol telefonicky osloveny ředitelkami a závazně oznámí své rozhodnutí, do které mateřské školy dítě nastoupí. V ostatních školách, kam byla požádána žádost, si rodiče emailem zažádají o vydání zpětvzetí žádosti: 

Ve středu 27. 5. 2020 se bude vydávat pouze Rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí předáme na schůzce rodičů nově přijatých dětí. 


Aktualizace 23.3.2020

Informace ke změnám v organizaci zápisu do ZÁKLADNÍCH ŠKOL na školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání či Žádost o odklad školní docházky je možné doručit škole v termínu:  od 10. dubna 2020 do  25. dubna 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou,

4. vhozením do uzamykatelné schránky umístěné u vstupu do základní školy,

5. podat osobně – jen ve výjimečných případech a pouze po telefonické domluvě

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.


Registrování žádostí bude možné v elektronickém systému od 20. března 2020.

V případě dotazů kontaktujte zástupkyně ředitele/ ředitelky pro I. stupeň příslušné základní školy.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době od 10. 4. 2020 do 25. 4. 2020 o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/koronavirus-od-10032020

 


Aktualizace k 29.2.2020

V letošním roce bude probíhat proces zápisu do mateřských škol obdobně jako v roce loňském, a to prostřednictvím Systému pro podporu přijímacího řízení do MŠ. Elektronické žádosti bude možné vyplňovat a tisknout od 1. 4. do 6. 5. 2020. Příjem vytištěných a lékařem potvrzených žádostí v MŠ proběhne 6. 5. 2020 ve všech MŠ. Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí - podepíší a převezmou rodiče v MŠ dne 27. 5. 2020.

Podobně jako loni je stanoven pouze jeden školský obvod pro všechny MŠ, a tím je celé území města Tišnova. V kritériích bylo i nadále ponecháno zvýhodnění pro děti, které již mají ve stejné mateřské škole svého staršího sourozence, výhodu je však možné využít pouze pro děti starší 3 let. Další body je možné získat, pokud dítě přihlásíte k celodenní docházce od 2. 9. 2020.

Všechny aktuální potřebné informace najdete od 1. 3. 2020 zde: zapisms.tisnov.cz nebo získáte v jednotlivých MŠ či v Tišnovských novinách č. 3 (vycházejí ve čtvrtek 5. března). 

Děti, které se z kapacitních důvodů do mateřské školy nedostanou, budou přednostně přijímány do Dětské skupiny Potůček. Dětskou skupinu provozuje Rodinné centrum Studánka ve spolupráci s městem Tišnovem a MAS Brána Vysočiny. Přijímací řízení do Potůčku bude probíhat (dle aktuální situace) od 1. 6. 2020 do 12. 6. 2020. Kontaktní osoba je Mgr. Kateřina Hromčíková (studanka.tisnov@gmail.com, 777 706 723).

Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách RC Studánka.

Zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do ZŠ Smíškova a ZŠ Nám. 28. října proběhne v pondělí 20. dubna od 14 do 17 hod.

V uvedených základních školách bude probíhat letos poprvé proces zápisu žáků k základnímu vzdělávání do prvních tříd obdobně jako v tišnovských mateřských školách v předchozích letech, a to prostřednictvím Systému pro podporu přijímacího řízení do ZŠ, ve kterém si rodiče vytvoří žádosti elektronicky.  Systém pro vytváření žádostí bude spuštěn od pátku 20. 3. do pátku 17. 4. 2020. Rodiče vyplní žádost o přijetí (nebo pro odklad) elektronicky, následně ji vygenerují a vytisknou. Po 17. 4. 2020 bude systém pro všechny uzavřen a nebude možné žádosti generovat. Žádosti mohou zákonní zástupci podat do obou uvedených škol, do každé musí být žádost vytištěná a osobně odevzdaná 20. 4. 2020.  

 

Žádost se vyplňuje na webu zapiszs.tisnov.cz. V případě, že nemáte počítač nebo připojení k internetu, žádost Vám pomůže zpracovat pracovnice Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov Ing. D. Švecová v úřední dny a po telefonické domluvě na čísle 549 439 824.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, předá pověřené pracovnici vyplněnou žádost o přijetí nebo o odklad (k žádosti o odklad je nutné přiložit i doporučení dětského lékaře a doporučení školského poradenského zařízení – SPC či PPP) a předloží ke kontrole doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od trvalého pobytu zákonného zástupce předá tento úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz) a rodný list dítěte. Pokud se nemohou rodiče s dítětem ze závažných důvodů v den zápisu do školy dostavit, domluví si telefonicky (viz webové stránky škol) náhradní termín. Nejpozději však tak, aby byla dodržena zákonná lhůta pro zápis (1. 4. – 30. 4.).

 

Další podrobnější informace o organizaci zápisu, počtech přijímaných žáků, spádovosti ulic, termínu zveřejnění přijatých žáků, kritériích pro přijetí aj. najdete na webových stránkách škol nebo na stránkách Městského úřadu Tišnov: www.zssmiskova.cz, www.tisnov-zs28.cz, zapiszs.tisnov.cz

 

 

 

 

 

Datum vytvoření: 6.3.2020 / Datum změny: 9.4.2020