Zasedání Zastupitelstva města Tišnova

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 7. prosince 2015 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Návrh programu jednání:

 1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)
 2. Hospodaření města Tišnova k 30. 09. 2015
 3. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2016
 4. Rozpočtový výhled města Tišnova na roky 2017-2019
 5. Návrh na poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova
 6. Návrh na poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2015
 7. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na hospodaření v lesích
 8. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Tišnova na rok 2015
 9. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 13/2015
 10. Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova ze dne 03. 11. 2015
 11. Změna členství ve Výboru pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova
 12. Financování sociálních služeb ze strany města Tišnova v roce 2016 - varianta č. 2
 13. Smlouva o příspěvku na sociální služby pro rok 2016 mezi městem Tišnovem a obcemi správního obvodu ORP Tišnov
 14. Změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace
 15. Návrh obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 16. Zpráva o školství za školní rok 2014/2015
 17. Zpráva o průběhu investičních akcí k 23. 11. 2015
 18. Uzavření dohody o spolufinancování investice „Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za Mlýnem, část chodník na Deblín“
 19. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s R. a V. P.
 20. Prodej bytu č. 1719/3 na ulici Květnická v Tišnově
 21. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2016
 22. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Tišnov a Jihomoravským krajem – Veřejné osvětlení ul. Černohorská
 23. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov
 24. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov
 25. Odkoupení pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova
 26. Bezúplatné nabytí pozemků a komunikace v lokalitě Hony za Kukýrnou – ul. Štěpánova
 27. Uzavření  Smlouvy  o  budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Tišnov a Povodím Moravy, s.p. - Tišnov – veřejné osvětlení ul. Ostrovec, etapa III
 28. Prodej části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov
 29. Prodej pozemku parc.č. 459/1 v k.ú. Tišnov
 30. Prodej části pozemku parc.č. 2283/6 v k.ú. Tišnov
 31. Odkoupení nemovitostí v k.ú. Tišnov – bývalý areál Inženýrských staveb
 32. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1601/11 v k.ú. Tišnov
 33. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Tišnov a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – Veřejné osvětlení ulic Hornická, Revoluční a Purkyňova
 34. Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 350 v k.ú. Jamné u Tišnova
 35. Zápis za období 09/2015, 10/2015 a 11/2015 ze zasedání Osadního výboru Jamné
 36. Zápis č. 8/2015, č. 9/2015 a č. 10/2015 ze zasedání Osadního výboru Hájek – Hajánky
 37. Zápis č. 6/2015 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova
 38. Zápis č. 7/2015 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova.
 39. Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
 40. Zápis č. 6/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova
 41. Zápis č. 7/2015 a zápis č. 8/2015 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města
 42. Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2016
 43. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 23.11.2015
 44. Dotazy, podněty a připomínky

Materiály k projednávaným bodům.

Datum vytvoření: 7.12.2015 / Datum změny: 7.12.2015