ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 5 >> co přineslo a odkaz na videozáznam

Páté zasedání Zastupitelstva města Tišnova proběhlo v pondělí 20.září.Čtyřhodinového zastupitelstva se zúčastnilo 12 z 15 zastupitelů.Podrobný zápis z jednání zastupitelstva bude k přečtení na webu města, zde zmíníme alespoň několik výrazných bodů.

Čestná občanství a ceny města

V roce 2020 se kvůli pandemii koronaviru udělování cen města vůbec neodehrálo, a proto letos schválilo zastupitelstvo města ceny za dva roky. Slavnostní předání cen se skuteční pravděpodobně v jarních měsících, kdy snad bude možné uspořádat setkání bez omezení.

Antonín Franke „in memoriam“ – jako projev úcty k jeho osobnosti za rozvoj města Tišnova a propagaci jeho dobrého jména v oblasti turistiky a cestovního ruchu. Byl jedním ze zakladatelů klubu turistů v Tišnově a jeho jednatelem.

Lubomír Kostelecký „in memoriam“ za mnohaleté úsilí v oblasti rozvoje kultury ve městě Tišnově, za šíření jeho dobrého jména nejen na kulturním poli a za celoživotní patriotismus. Návrh na udělení ocenění byl v roce 2020 při příležitosti 70. let Karasova divadla, jehož byl společně s panem K. Cejnkem zakladatelem.

Marie Valová „in memoriam“ za příkladný přístup a pomoc dětem na Tišnovsku v oblasti logopedie, za celoživotní pedagogickou práci a kulturně-společensky prospěšnou činnost v místním Sokolu.

Boris Páč - ocenění bylo navrženo za dlouholetou uměleckou práci ve významných hudebních tělesech a za sportovní činnost (violoncellista, člen Filharmonie Brno a Kvarteta města Brna, ligový volejbalista).

 

Strategický plán města - aktualizace návrhové části Strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 - 2025 

Cílem zpracování Strategického plánu je zkvalitnění strategického plánování města a tvorba zásadní koncepce rozvoje v rámci samosprávného celku Tišnova až po rok 2025. Vytvoření cílů a klíčových oblastí v rámci nově vytvořeného Strategického plánu města usnadní plánování investic a rozvoje v dlouhodobém výhledu. Strategický plán je vázán harmonogramem plnění plánu, který umožní snazší kontrolu dosažení stanovených cílů v daném termínu a jejich zpětné zhodnocení. Nedílnou součástí Strategického plánu je akční plán, který bývá pravidelně aktualizován.

Na zasedání zastupitelstva byla představena aktualizace návrhové části strategického plánu pro město Tišnov pro období 2021 – 2025, a to na základě hodnocení jednotlivých plánovaných aktivit rozvojových oblastí a priorit. Zastupitelé vzali na vědomí také pracovní verzi akčního plánu pro rok 2022.

Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova

Zástupci města v září 2020 podepsali smlouvu o dílo na zpracování studie, která byla po té zpracována Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně společně s Nadací Partnerství, a po Novém roce byl prostor pro její připomínkování. Tento velice kvalitně zpracovaný odborný materiál reaguje na potřebu města Tišnov realizovat opatření ke snížení zranitelnosti města a jeho obyvatel vůči dopadům probíhající změny klimatu. Vizí strategie je navrhnout a doporučit taková adaptační a mitigační  opatření, jež pomohou zvýšit dlouhodobou odolnost města, která v konečném důsledku budou mít pozitivní vliv na kvalitu života místních obyvatel. Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Tišnov se skládá ze  dvou na sebe navazujících částí, a  to  části  analytické  a  části  návrhové, které jsou k náhledu na webu města: Adaptace-mitigace | Město Tišnov (tisnov.cz)                                

Žádost Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko o stanovisko k záměru výstavby svazkové ZŠ

V posledních letech výrazně vzrostl počet obyvatel v na Tišnovsku. Kapacity škol v Tišnově jsou na pokraji a bylo nutné tuto situaci řešit. Vedení města dlouhodobě spolupracuje na řešení problému s DSO Tišnovsko a to nyní vyústilo k myšlence vystavění nové svazkové školy. Zastupitelstvo města jako nejvyšší orgán na svém zasedání schválilo udělení souhlasu Dobrovolnému svazku obcí Tišnovsko k zahájení zpracování záměru výstavby svazkové školy v místě, kde město Tišnov bude schopno poskytnout pozemky.

Více k tomuto tématu zde: Rada města Tišnova >> co bylo projednáno? | Město Tišnov (tisnov.cz)

Zastupitelstvo města schválilo podporu diecézní charitě a Hasičskému záchrannému sboru JMK

Ředitelka oblastní charity Tišnov Ing. Klapalová poděkovala za podporu městu Tišnovu a uvedla tak ke schválení žádost o mimořádnou dotaci na projekt Domácí hospic Porta Vitae Oblastní charity Tišnov ve výši 100 000 Kč.

Vedení města Tišnova si uvědomuje, jakou službu pro obyvatele nejen Tišnovska zajišťuje u Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jehož jednotky sídlí na území Tišnova. Pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel ve městě Tišnově schválilo zastupitelstvo dar HZS 200 000 Kč.

Mimořádný příspěvek do fondu oprav SV pro dům č.p. 910, 911 na ulici Kostelní v Tišnově

Sdružení vlastníků domu č. p. 910 a 911 na ulici Kostelní byl zastupitelstvem schválen mimořádný příspěvek do fondu oprav. Finanční podpora umožní zrekonstruovat fasádu na tomto bytovém domě z padesátých let a vylepšit tak o kousek centrum našeho města.

 

VIDEOZÁZNAM >>> Páté letošní veřejné jednání Zastupitelstva města Tišnova jako obvykle bylo možné sledovat on-line na YouTube kanálu Tišnovské televize. Pokud jste přímý přenos nestihli, najdete na tomto místě také záznam více než 4hodinového jednání. 

Datum vytvoření: 21.9.2021 / Datum změny: 29.9.2021