Změna jména a příjmení

Co k tomu potřebujete: 

Na matričním úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:


- jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
- rodné číslo
- místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
- jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
- jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby
- údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
- odůvodnění


K žádosti musí být přiložen:


- rodný, popřípadě oddací, list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte
-jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
- jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
- doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
- doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden)
- průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta)
- souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
- jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

 

Kde to vyřídíte: 

Městský úřad Tišnov
Odbor správních a vnitřních věcí - matrika
nám. Míru 346, Tišnov
přízemí budovy

úřední hodiny
pondělí a středa: 7,00 – 17,00 hod
pátek:7,00-12,00hod

Matrikářky:
Ing. Dagmar Dvořáková– tel.:549 439 774
dagmar.dvorakova@tisnov.cz, kancelář č. 115
Bc. Jitka Hamerníková – tel.:549 439 775
jitka.hamernikova@tisnov.cz, kancelář č. 117