Změny od 1.1.2016 - občanské průkazy a cestovní doklady

V návaznosti na novelu zákona o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech s platnosti od 1.1.2016 poskytujeme občanům nové informace.

Změny se týkají nově vydávaných průkazů občanům starším 70 let, vydání průkazů po dovršení 15 let, převzetí vyhotoveného průkazu. U cestovních dokladů dochází ke změně při vydání a ceně rychlopasu a v možnosti převzetí pasu. Další změna se týká občanů, kteří mají adresu trvalého pobytu evidovanou na sídle ohlašovny. Od 1.1.2016 budou oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením ukládány na ohlašovně. Uložením a uplynutím lhůty 10 dnů bude splněna fikce doručení a zásilka bude považována za doručenou. Proto i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se vykonatelnou. Může se tak stát, že přestože nebudete srozuměni s obsahem zásilky, bude Vám např. provedena exekuce, uložena sankce za nedodržení rozhodnutí atp.

Doporučujeme Vám proto seznámit se důkladně s přílohami této zprávy.

Datum vytvoření: 16.12.2015 / Datum změny: 16.12.2015